Advies Beslisboom Hoe om te gaan met piping

Waterschap Rivierenland heeft advies gevraagd over de zogenaamde Beslisboom ‘Hoe om te gaan met piping’. Doel van de Beslisboom is het aanbrengen van een prioritering in de pipingopgave. In het ontwikkelde beslismodel voor piping worden aan het rekenkundige oordeel ervaringen, waarnemingen en een doorkijk naar de toekomst toegevoegd.
Resultaat kan zijn het uitstellen van een versterkingsmaatregel, in de verwachting dat de piping-opgave (binnen afzienbare termijn) vermindert door nieuwe inzichten. Het veiligheidstekort in de tussenliggende periode wordt in dat geval acceptabel geacht.
Het ENW is groot voorstander van het mobiliseren van kennis en ervaring bij het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Het sec invullen van rekenregels, zonder stil te staan bij de dijk en zijn omgeving, is onverstandig. Dit betekent dat de delen van de Beslisboom die betrekking hebben op het benutten van beheerderservaring, onderdeel zouden moeten zijn van de beoordeling en niet achteraf toegevoegd moeten worden.
In de Beslisboom wordt in de periode van uitgestelde versterking teruggegrepen op beheer- en beheersmaatregelen ten tijde van hoogwater.
Het ENW is van mening dat dit type beheer moet gelden voor alle afgekeurde waterkeringen, dus niet alleen voor de uitgestelde. Daarnaast geldt dat de beheermaatregelen ook goed uitvoerbaar moeten zijn onder extreme omstandigheden. Het ENW adviseert de gebruiker dan ook zeer bewust om te gaan met het risico dat wordt genomen.
De conclusie van het ENW over de Beslisboom is dat nog niet alle aspecten voldoende zijn uitgewerkt en dat het model beter moet worden verankerd in het stelsel van (scherp) beoordelen en (robuust) versterken.