Advies Beoordeling Rijkskeringen in relatie tot ENW-advies Geloofwaardige overstromingskansen

In 2020 heeft het ENW de processen en instrumenten voor het beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen bekeken. Dat resulteerde in het advies ‘Naar geloofwaardige overstromingskansen’. Het Programma Rijkskeringen heeft zich ingespannen om de aanbevelingen uit dit advies bij de beoordeling van de Rijkskeringen in de praktijk te brengen en heeft het ENW gevraagd hierop te reflecteren.

Het programma heeft het ‘verhaal van de kering’ opgesteld en er is gebruik gemaakt van faalpaden en gebeurtenissenbomen. Werken vanuit het verhaal van de kering betekent volgens het ENW dat niet de regels en modellen, maar de essentiële eigenschappen van de kering centraal staan. Het ENW adviseert daarom om het verhaal van de kering als vertrekpunt te nemen voor een betrouwbaarheidsanalyse en niet als zelfstandige analysemethode. Het is ook raadzaam om onderscheid te maken tussen het centraal stellen van faalpaden als principe en de instrumenten om faalpaden mee te analyseren. Het ENW denkt dat alleen dat eerste aandacht verdient en dat voor de instrumenten kan worden aangesloten bij het huidige instrumentarium.

De werkwijze van het programma is duidelijk gericht op het verkrijgen van geloofwaardige resultaten. Het ENW vindt dit positief en denkt dat de gekozen werkvorm een significante bijdrage levert aan de kwaliteit en de duiding van de resultaten. Het ENW is ook blij met de aandacht voor het aspect plausibiliteit. Wel zouden vooraf gestelde hypotheses ten aanzien van verwaarloosbare of kleine kansen en het gebruik van standaardwaarden achteraf moeten worden getoetst.