Advies Beleid Lek ontzien

Dit advies voor het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) betreft de huidige beleidsafspraken over de afvoerverdeling bij hoge Rijnafvoeren en de toekomst hiervan. De reden is de introductie van de overstromingsrisicobenadering in 2017.

De interpretatie zoals door DGWB voorgesteld, om vanaf 2050 de regelwerken Pannerden en Hondsbroeksche Pleij in te stellen voor een gekozen ‘maatgevende’ afvoer van 17.000 m3/s te Lobith en vanaf 2100 voor een afvoer van 18.000 m3/s, komt volgens het ENW overeen met hetgeen is bedoeld in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier (PKB) uit 2006. Het ENW adviseert om voorlopig de jaartallen 2050 en 2100 als indicatieve jaartallen te blijven gebruiken voor een mogelijke bijstelling van de regelwerken, om zodoende de ontwerpers van waterkeringen duidelijkheid te bieden. Het doorvoeren van de voorgestelde uitwerking brengt een aantal aandachtspunten met zich mee die zijn opgenomen in het advies en waarnaar verwezen wordt.

De uitgangspunten die in de PKB zijn genoemd voor het beleid ‘Lek ontzien’ zijn volgens het ENW nog steeds geldig, maar hebben een andere context gekregen en zijn hierdoor niet doorslaggevend. Ten opzichte van de PKB-formulering en de toen geldende denkwijze zijn twee zaken veranderd. Ten eerste is de overstromingsrisicobenadering ingevoerd met de bijbehorende nieuwe normen. Ten tweede was ten tijde van de PKB het uitgangspunt over dijkverhoging ‘nee, tenzij….’, ofwel indien terugvaloptie als rivierverruiming te moeilijk zou blijken. In het Deltaprogramma is nu voorgesteld dat de nieuwe normen behaald moeten worden met een ‘krachtig samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking’. Daarmee wordt de optie opengelaten om verbetering (of verhoging) toe te passen.

Op basis van deze twee overwegingen adviseert het ENW om een breed vervolgonderzoek uit te voeren naar de voor de lange termijn maatschappelijk meest gewenste afvoerverdeling. In het advies wordt hier verder op ingegaan en wordt een aanzet gegeven voor te onderzoeken onderwerpen.