Advies Actualisatie Beleidslijn grote rivieren

Het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het ENW advies gevraagd over de actualisering van de Beleidslijn grote rivieren (Bgr). De Bgr is het juridische kader waarmee het Rijk afweegt welke activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren is er behoefte aan een actualisering van de Bgr. Hiervoor hebben TwynstraGudde en Sweco de huidige Bgr geƫvalueerd en voorstellen gedaan voor vernieuwing.

DGWB wil van het ENW weten in hoeverre de in het rapport voorgestelde wijzigingen bijdragen aan de doelstellingen vanuit recente ontwikkelingen en aan het principe water- en bodem-sturend in de ruimtelijke ordening. Daarnaast vraagt DGWB een reactie op een actualisering van de beleidslijn voor de korte termijn. Ook wil DGWB advies over het gebruik van dit instrument en andere beleidsinstrumenten voor de lange termijn (met een zichtjaar van 100-150 jaar na nu) en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

Het ENW concludeert dat de voorgestelde wijzigingen, aangevuld met enkele adviezen, voor de korte termijn voldoende zijn om negatieve hydraulische effecten te voorkomen. Voor de lange termijn pleit het ENW, net als het rapport van TwynstraGudde en Sweco, voor een nader onderzoek naar de toekomstig benodigde afvoer- en bergingscapaciteit. Hierbij adviseert het ENW om naast vrijgestelde gebieden onder invloed van zeespiegelstijging in de Rijn-Maasmonding, ook te kijken naar dergelijke gebieden in het bovenrivierengebied. Dit omdat deze gebieden mogelijk grotere hydraulische effecten hebben en eerder in aanmerking komen als locatie voor eventuele rivierverruiming.

Daarnaast is uit de adviesvraag gebleken dat met de actualisering mogelijk een tweede doelstelling aan de Bgr wordt toegekend, namelijk het voorkomen dat door hoogwater meer overstromingsschade ontstaat door nieuwe bebouwing in buitendijks of onbedijkt rivierengebied. Volgens het ENW is de geografische reikwijdte van de Bgr daarvoor eigenlijk te beperkt. Wel kan de Bgr een eerste stap zijn om deze doelstelling snel en eenvoudig voor het eigen beheersgebied, de Rijkswateren, te concretiseren.