Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Projecten

Het ENW is betrokken bij verschillende projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directoraat-Generaal Water en Bodem) en waterkeringbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschappen). Binnen deze projecten heeft het ENW een onafhankelijke rol als adviseur of als borger van de kwaliteit. Momenteel is het ENW bij de volgende projecten betrokken:

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017

Beheerders van primaire waterkeringen zijn verplicht om iedere twaalf jaar te beoordelen of hun primaire keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat schrijft de Waterwet voor. De methoden en regels die ze bij de beoordeling gebruiken zijn vastgelegd in het WBI, eerder bekend als het Wettelijk Toetsinstrumentarium. Door de overstap van een overbelasting- naar een overstromingskansbenadering en doordat er veel nieuwe kennis is ontwikkeld, is het nodig het WBI aan te passen. Dit gebeurt in het programma WBI2017. De ENW Voorbereidingsgroep WBI2017 heeft toegezien op de inhoudelijke kwaliteit en heeft aan de basis gestaan van het advies van het ENW aan DGRW dat in juli 2016 is uitgebracht. Daarna is deze voorbereidingsgroep opgeheven.

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe normering een feit. De doorontwikkeling van het WBI loopt tot 2019 en het ENW zal adviseren via de reguliere werkgroepen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma en projectoverstijgende verkenningen

Een deel van de waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hard aan het werk om op vele plaatsen de waterkeringen te verbeteren. Het programma richt zich vooralsnog op de primaire waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. Sinds 2016 is programmadirecteur Richard Jorissen nauw betrokken bij het ENW als agendalid.

Binnen het HWBP zijn vier zogenaamde projectoverstijgende verkenningen (POV’s) actief: Piping, Macrostabiliteit, Waddenzeedijken en Voorlanden. Het ENW is bij al deze POV’s in meer of mindere mate betrokken door advies te geven of mee te denken. Zo is door de POV’s Piping en Macrostabiliteit de ‘technische richtlijn drainagetechnieken’ aan het ENW voorgelegd. We adviseren aan dit project zowel op het gebied van ontwerpen als van beoordelen. Maar het kan ook zijn dat we binnen de verkenning een klankbordfunctie hebben, bijvoorbeeld bij de damwandproeven die op de planning staan. We kijken of het project op de goede weg zit of dat nog zaken missen. Bij nieuwe POV's kan het ENW al meedenken met het plan van aanpak.

Bekijk de website van de POV's voor meer informatie.

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en marktpartijen zijn gestart met het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). In dit programma zetten de partners gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Hiervoor zijn praktisch toepasbare en vernieuwende oplossingen nodig. Het programma pakt vijftien onderwerpen inhoudelijk aan, waaronder Kustgenese 2.0, Slim watermanagement en Klimaatbestendige stad. De verwachting is dat meerdere onderzoekslijnen adviesvragen aan het ENW gaan stellen.

DG Water en Bodem Kennisagenda Waterveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGWB) heeft als verantwoordelijkheid om actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar waterveiligheidsbeleid te maken. Daarom heeft zij recent de Kennisagenda Waterveiligheid opgesteld met hierin de thema’s, criteria en bijbehorende onderwerpen waarop zij zich de komende jaren wil richten. Het onderzoek dat wordt gedaan en de kennis die hierbij wordt ontwikkeld, verwerkt DGWB in de richtlijnen voor toetsing en ontwerp die de keringbeheerders gebruiken.

Het ENW heeft haar visie op de Kennisagenda gegeven. Daarnaast zal het ENW in de toekomst te maken krijgen met de thema’s ‘Techniek’ en ‘Systeem’ die naast ‘Brede verbinding’ in de Kennisagenda zijn opgenomen. Naast DGWB ontwikkelen ook Rijkswaterstaat, kennisinstituten en de waterschappen een kennisagenda.