Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Projecten

Het ENW is betrokken bij verschillende projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DG Ruimte en Water) en waterkeringbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen). Binnen deze projecten heeft het ENW een onafhankelijke rol als adviseur of als borger van de kwaliteit. Momenteel is ENW bij de volgende projecten betrokken:

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) 2017

Beheerders van primaire waterkeringen zijn verplicht om iedere twaalf jaar te beoordelen of hun primaire keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat schrijft de Waterwet voor. De methoden en regels die ze bij de beoordeling gebruiken, zijn vastgelegd in het WBI, tot voor kort bekend als het Wettelijk Toetsinstrumentarium. Door de overstap van een overbelasting- naar een overstromingskansbenadering en doordat er veel nieuwe kennis is ontwikkeld, is het nodig het WBI aan te passen. Dit gebeurt in het programma WBI2017. De ENW Voorbereidingsgroep WBI2017 heeft toegezien op de inhoudelijke kwaliteit en heeft aan de basis gestaan van het advies van ENW aan DGRW dat in juli 2016 is uitgebracht. Daarna is deze voorbereidingsgroep opgeheven.

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe norm een feit. De doorontwikkeling van het WBI loopt door tot 2019 en het ENW geeft advies via de reguliere werkgroepen. Momenteel werken we aan een nieuw advies dat eind maart uitkomt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma en projectoverstijgende verkenningen

Een deel van de waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hard aan het werk om op vele plaatsen in het land de waterkeringen te verbeteren. Het programma richt zich vooralsnog op de primaire waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. Sinds 2016 is programmadirecteur Richard Jorissen nauw betrokken bij het ENW als agenda-lid. Zo houden we een sterke relatie met de uitvoering en het onderhoud van projecten.

Binnen het HWBP zijn er vier zogenaamde projectoverstijgende verkenningen (POV’s) actief: Piping, Macrostabiliteit, Waddenzeedijken en Voorlanden. Het ENW is bij al deze POV’s in meer of mindere mate betrokken door advies te geven of mee te denken met projecten. Zo zal vanuit de POV’s Piping en Macrostabiliteit de ‘technische richtlijn drainagetechnieken’ aan ENW worden voorgelegd. We adviseren aan dit project zowel op het gebied van ontwerpen als van beoordelen. Maar het kan ook zijn dat we binnen de verkenning een klankbordfunctie hebben, bijvoorbeeld bij de damwandproeven die op de planning staan. We kijken of het project op de goede weg zit of dat nog zaken missen. Naast de bestaande POV’s wordt een nieuwe POV opgericht: Kabels en Leidingen. Het ENW denkt mee met het plan van aanpak.

Bekijk de website van de POV's voor meer informatie.

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)

Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en partijen uit bedrijfsleven zijn gestart met het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). In dit programma zetten de partners gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Hiervoor zijn praktisch toepasbare en vernieuwende oplossingen nodig. Het programma pakt vijftien onderwerpen inhoudelijk aan, waaronder Kustgenese II, Slim watermanagement en Water in de stad. De verwachting is dat meerdere projecten/onderwerpen uit NKWK adviesvragen aan het ENW gaan stellen.

DG Ruimte en Water Kennisagenda Waterveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGRW) heeft als verantwoordelijkheid om actueel, degelijk, effectief en uitvoerbaar waterveiligheidsbeleid te maken. Daarom heeft zij recent de Kennisagenda Waterveiligheid opgesteld met hierin de thema’s, criteria en bijbehorende onderwerpen waarop DGRW zich de komende jaren wil richten. Het onderzoek dat wordt gedaan en de kennis die hierbij wordt ontwikkeld, verwerkt DGRW in de richtlijnen voor toetsing en ontwerp die Rijkswaterstaat en de waterschappen gebruiken.

Het ENW geeft een reactie op de Kennisagenda. Daarnaast zal het ENW in de toekomst te maken krijgen met de thema’s ‘Techniek’ en ‘Systeem’ die naast ‘Brede verbinding’, in de Kennisagenda zijn opgenomen. Niet alleen DGRW heeft een Kennisagenda opgesteld, ook Rijkswaterstaat, kennisinstituten en de waterschappen zijn bezig met de ontwikkeling van een kennisagenda.