Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Kennisontwikkeling / kennisagenda

Jaarlijks worden door verschillende organisaties diverse onderzoeken gedaan naar uiteenlopende aspecten van de waterveiligheid. Denk daarbij aan het gedrag van de kust en de rivieren, maar ook naar de klimaatontwikkeling, de sterkte van en de belasting op waterkeringen.

Het ENW adviseert instanties die zich bezighouden met kennisontwikkeling, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de STOWA, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat en geeft daarbij aan waar wat het ENW betreft de prioriteiten moeten liggen. Het initiatief voor het opstellen van een kennisagenda ligt echter niet bij het ENW, maar bij de genoemde instanties. Het is overigens geen verplichting advies aan het ENW te vragen.

Daarnaast beoordeelt het ENW of ontwikkelde kennis voldoende is uitgekristalliseerd om toepasbaar te worden gemaakt in bijvoorbeeld technische leidraden en instrumentarium als het WBI en het OI.

De ENW-werkgroepen kunnen als klankbord bij kennisontwikkeling fungeren, maar ook een formeel ENW-advies behoort tot de mogelijkheden.