Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Instrumentarium

Het ENW adviseert het ministerie, waterschappen en Rijkswaterstaat over noodzakelijke kennisontwikkeling op het gebied van waterveiligheid en is daarnaast betrokken bij de vertaalslag van onderzoek naar een praktische toepassing. Denk aan het ontwikkelen van rekenregels, technische leidraden, werkwijzers of applicaties. Het ENW kijkt hierbij vooral of de resultaten van onderzoek goed worden verwerkt in de instrumenten en of de instrumenten praktisch toepasbaar zijn.

Zo heeft het ENW advies uitgebracht over het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 en het Ontwerpinstrumentarium voor de primaire waterkeringen, maar ook over een methode waarmee kan worden bepaald in welke mate rivierverruiming dijkversterking kan voorkomen of verminderen.

Het ENW baseert haar advies op het eigen inzicht en overzicht van de leden, maar vooral ook op ervaringen van gebruikers en toelichtingen door ontwikkelaars. Het ENW is geen ‘testpanel’. De kwaliteit van zowel ontwikkelde kennis als ontwikkelde instrumenten moet zijn geborgd alvorens het ENW advies kan geven.

Alle ENW-adviezen zijn te vinden bij publicaties.