Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Waterveiligheid

Primaire waterkeringen

Nederland kent een uitgebreid stelsel van zogenaamde primaire waterkeringen. Deze waterkeringen – dijken, dammen, duinen en kunstwerken – bieden veiligheid tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren, de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer en de Randmeren. De primaire waterkeringen zijn opgenomen in de Waterwet. In het Deltaprogramma is onderzocht hoe een veilig en aantrekkelijk Nederland eruit ziet en of de huidige beschermingsniveaus met het oog op de toegenomen welvaart en de verwachte klimaatverandering nog passend zijn. Het antwoord was helder: scherpere veiligheidsnormen zijn nagenoeg overal nodig. Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen dan ook opgenomen in de aangepaste Waterwet.

Nieuwe veiligheidsfilosofie

Tot nu toe had de norm voor de waterkering betrekking op de maatgevende hydraulische belasting die de kering moet keren. Deze belasting is gebaseerd op de overschrijdingskans van waterstanden en golven . In de nieuwe veiligheidsnormen staan de overstromingsrisico’s centraal: de gevolgen van overstromingen en de kans op een overstroming. Waar de gevolgen in termen van slachtoffers en economische schade het grootst zijn (in relatie tot het versterken van de waterkeringen), worden de strengste eisen gesteld aan de waterkering. Daarnaast zijn er maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen gaande, die steeds vaker integrale benaderingen wenselijk en mogelijk maken. Denk aan de toenemende aandacht voor de landschappelijke, recreatieve en culturele waarde van de waterkering en het gebied er omheen. Ten slotte is steeds meer kennis beschikbaar over de constructieve aspecten van waterkeringen en op het terrein van de risicobenadering. Beide vergroten aanzienlijk de mogelijkheden om de beveiliging tegen overstromingen te vergelijken met risico’s zoals die van industriële installaties of van het verkeer.

Wettelijk Beoordeling- en Ontwerpinstrumentarium

Uiterlijk 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de nieuwe veiligheidsnormen op basis van overstromingskansen voldoen. Hierdoor is ook aanpassing nodig van de methoden en regels die beheerders van primaire waterkeringen voor de beoordeling ervan gebruiken. Daarnaast is een nieuw ontwerpinstrumentarium nodig om een afgekeurde waterkering te verbeteren en te laten voldoen aan de nieuwe normeisen. Vanzelfsprekend zijn het overgrote deel van het WBI en OI identiek. Het ENW heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de nieuwe normen, onder meer via meerdere adviezen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGRW). Ook na de vaststelling van de nieuwe normen, brengt het ENW nog regelmatig advies uit over het Ontwerpinstrumentarium en WBI.