Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Technische leidraden

Het ENW (en zijn voorganger TAW) heeft vele leidraden en technische rapporten uitgebracht die worden gebruikt bij het ontwerpen, het beoordelen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkeringen. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Instellingsbesluit ENW, eind 2014, is de verantwoordelijkheid voor leidraden en technische rapporten bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu belegd. Artikel 2.6 van de Waterwet zegt hierover het volgende: 

'Onze Minister draagt zorg voor de totstandkoming en verkrijgbaarstelling van technische leidraden voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van primaire waterkeringen. Deze leidraden strekken de beheerders tot aanbeveling.'

Het ENW speelt een belangrijke rol in het ontsluiten van kennis via de leidraden en technische rapporten. Afgesproken is dat DGWB bij een wijziging of een nieuwe publicatie het ENW altijd om advies vraagt. Dit is ook in het ENW Reglement opgenomen. Iedere leidraad of technisch rapport (in welke publicatievorm dan ook) wordt zodoende altijd door het ENW beoordeeld voordat DGWB het vaststelt en beschikbaar stelt.

De ENW-publicaties waren voorheen via deze website te downloaden, maar de Leeswijzer Leidraden en Technische Rapporten is helaas buiten werking en komt niet meer terug. Vrijwel alle publicaties zijn ook te raadplegen via de Kennisbank waterbouw van de TU Delft.

Inmiddels wordt door Rijkswaterstaat, in opdracht van DGWB, gewerkt aan een nieuwe inrichting van het stelsel via het project Herstructureren Leidraden en Technische Rapporten. Onderdeel daarvan is een digitale ontsluiting. Het ENW is gedurende de hele looptijd betrokken bij dit project.