Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Grondslagen voor hoogwaterbescherming

De bescherming tegen overstromingen is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland. In de Waterwet zijn daarom normen voor waterkeringen vastgelegd. Waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen ervoor dat de primaire waterkeringen die zij beheren aan deze normen voldoen.
Hiervoor zijn praktisch toepasbare, uniforme rekenwijzen nodig waarmee een oordeel over de veiligheid van een bestaande of nieuw te ontwerpen waterkering kan worden gegeven. Vanzelfsprekend is voldoende kennis en ervaring bij het toepassen van de rekenwijzen noodzakelijk. Delen van kennis en ervaringen tussen waterkeringbeheerders, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is daarom essentieel.

De te hanteren rekenwijzen en kennis staan in Voorschriften, Leidraden en Technische rapporten. Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema’s als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwaterbescherming en crisisbeheersing.

Grondslagen voor hoogwaterbescherming is geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervangt het boek Grondslagen voor waterkeren uit 1998. Het ENW vertrouwt erop dat Grondslagen voor hoogwaterbescherming bijdraagt aan een beter begrip van het werk aan de bescherming tegen overstromingen in Nederland.

U kunt Grondslagen voor hoogwaterbescherming downloaden als pdf in lage resolutie. Dit is de tweede herziene druk die verschenen is in november 2017. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste druk staat in de correctielijst.
De volwaardige versie (81 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat.

Daarnaast is het boek ook als hard copy uitgegeven. U kunt kostenloos een exemplaar aanvragen bij het secretariaat.

 

Fundamentals of Flood Protection

In mei 2017 is de Engelse vertaling gereed gekomen: Fundamentals of Flood Protection, hier te downloaden als pdf in lage resolutie. De volwaardige versie (76 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat, evenals de gedrukte versie. Hieraan zijn geen kosten verbonden.