Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Projecten

Het ENW is bij verschillende projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGRW) en waterkeringbeheerders (RWS en waterschappen) betrokken als adviseur of als borger van de kwaliteit. Het ENW opereert hierbij onafhankelijk. Projecten waarbij het ENW op dit moment betrokken is, zijn onder andere:

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017)

Beheerders van primaire waterkeringen zijn verplicht om iedere twaalf jaar te beoordelen of hun primaire keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat schrijft de Waterwet voor. De methoden en regels die ze bij de beoordeling gebruiken zijn vastgelegd in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI), tot voor kort bekend als het Wettelijk Toetsinstrumentarium. Door de overstap van een overbelasting- naar een overstromingskansbenadering en doordat er veel nieuwe kennis is ontwikkeld is het nodig het WBI aan te passen. Dit gebeurt in het programma Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017). De (tijdelijke) ENW Voorbereidingsgroep WBI2017 heeft toegezien op de inhoudelijke kwaliteit en heeft in juli 2016 aan de basis gestaan van het eindadvies van ENW aan DGRW.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Een deel van de waterkeringen in Nederland voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hard aan het werk om op vele tientallen plaatsen in het land de waterkeringen te verbeteren. Het programma richt zich vooralsnog op de primaire waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd. Het ENW heeft nauwe contacten met de Programmadirectie HWBP, onder andere over de ontwikkeling en acceptatie van innovatieve technieken.

Projectoverstijgende Verkenningen

In 2014 zijn binnen het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma vier zogenaamde projectoverstijgende verkenningen gestart: Centraal Holland, Piping, Waddenzeedijken en Macrostabiliteit. Het secretariaat van het ENW heeft met de PoV Piping en de PoV Macrostabiliteit regelmatig contact over de voortgang, de bespreking van onderwerpen in ENW-werkgroepen en de verwachte adviesvragen aan het ENW.

Meer informatie op de website van de PoV's.

Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat

Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en partijen uit bedrijfsleven zijn gestart met het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). In dit programma zetten de partners gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daarvoor zijn praktisch toepasbare en vernieuwende oplossingen nodig. Het programma pakt vijftien onderwerpen inhoudelijk aan, waaronder Kustgenese II, Slim watermanagement en Water in de stad. De verwachting is dat meerdere projecten/onderwerpen uit NKWK adviesvragen aan het ENW zullen gaan stellen.

Onderzoeksagenda

DGRW wil bestaande kennisagenda’s samenvoegen tot één nieuwe kennis- en onderzoeksagenda waterveiligheid voor de korte en lange termijn. In het ENW Instellingsbesluit staat dat het ENW haar reflectie geeft op deze agenda.