Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Betrokkenheid ENW bij innovatieve projecten

Het ENW als klankbord bij innovatieve projecten

Het ENW kan voor innovatieve projecten als klankbord fungeren. Ook is formeel advies mogelijk over de ontwikkeling en het eindresultaat van de innovatie. Het gaat in de meeste gevallen om technische innovaties, zoals een nieuwe dijkversterkingstechniek. Het ENW draagt als klankbord en met formele adviezen bij aan de acceptatie van de innovatie. De verantwoordelijkheid voor projectspecifieke toepassingen ligt echter bij de waterkeringbeheerder. Is een innovatie kansrijk genoeg om door te ontwikkelen tot iets dat generiek toepasbaar is? Dan ligt opname van de ontwikkelde kennis in het stelsel van technische leidraden voor de hand. Hiervoor is DGRW verantwoordelijk, het ENW kan DGRW daarover van advies voorzien.

Bij innovatieve projecten wordt het ENW bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Wanneer betrokkenheid van het ENW is voorzien (geen verplichting), dan neemt het project al in de startfase contact op met de ENW-coördinator over ambities, activiteiten, producten, planning en gewenste betrokkenheid van het ENW en de ENW-werkgroepen. Ook kan dan besproken worden of en zo ja over welke onderwerpen later formeel advies gewenst is. Uitgangspunt is ook hier dat de initiatiefnemer/adviesvrager de eigen kwaliteitsborging organiseert, dat hij de Handreiking Innovaties volgt en uiteindelijk een set beoordelings- en ontwerpregels voor de innovatie afleidt.

Reacties vanuit een ENW-werkgroep (klankbord) kunnen een indicatie geven van de haalbaarheid of kansrijkheid van (onderdelen van) de innovatie of richting geven voor het vervolg. Agenderen van een innovatief project in een werkgroep vindt altijd plaats in overleg met de werkgroepsecretaris.

Naast een informele reactie is ook altijd een adviesvraag mogelijk over de toepassing van de ontwikkelde innovatie (projectspecifiek of generiek) en de daarvoor binnen het project opgestelde ontwerp- en beoordelingsregels. Voor de adviesvraag geldt de procedure zoals beschreven onder Gevraagde adviezen.