Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

ENW-dag 2017

Op woensdag 21 juni 2017 vond de tweejaarlijkse ENW-dag plaats in Postillion Hotel Utrecht in Bunnik.

Het programma was als volgt:

09.00-10.00 uur Ontvangst, registratie, koffie
10.00-10.10 uur Welkom door dagvoorzitter Don de Bake
10.10-10.35 uur Bijdrage ENW-voorzitter Gert Verwolf
10.35-11.15 uur Prof.dr. Albert Klein Tank houdt een lezing over zijn onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland
11.15-12.15 uur  Mevrouw Berthe Brouwer (dijkversterking Marken, RWS) en de heer Bert de Wolff (dijkversterking Eemshaven-Delfzijl, Waterschap Noorderzijlvest) lichten hun project toe, met speciale aandacht voor het werken met de overstromingskans en het omgaan met nieuwe kennis.
De heren Ruben Jongejan en Cor Bisschop van het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) gaan in op de rol van het KPR en de concrete betrokkenheid van het KPR bij de twee projecten.
Dagvoorzitter Don de Bake leidt tenslotte een gesprek met de vier gasten.
12.15-13.30 uur Lunch
13.30-14.40 uur

Eerste ronde parallelsessies over de ENW thema-adviezen.
Thema 1: Beter leren keren door veldmetingen en monitoring
Thema 2: Hoe meer te halen uit beoordelingen op maat?
Thema 3: Systeemwerking met implicaties voor waterveiligheid

14.40-14.50 uur Wissel
14.50-16.00 uur Tweede ronde parallelsessies over de ENW thema-adviezen.
16.00-17.15 uur Netwerkborrel

 

Parallelsessies ENW thema-adviezen

In de middag werden de drie thema-adviezen besproken die door het ENW zijn opgesteld. Essentiële aanvullingen of wijzigingen die uit deze besprekingen zijn voortgekomen zullen worden verwerkt.

Presentaties van het ochtendprogramma

Gert Verwolf - Stand van zaken van het ENW
Albert Klein Tank - Hebben we nu het weer van de toekomst al?
Bert de Wolff - Dijkverbetering Eemshaven-DelfzijlKarakteristiek
Berthe Brouwer - Dijkversterking Marken

 

SFEERVERSLAG

ENW-DAG 21 JUNI 2017: KENNISDELING EN ONTMOETINGEN CENTRAAL

Het is één van de warmste dagen van het jaar als de tweejaarlijkse ENW-dag plaatsvindt. In het Postillion Hotel in Bunnik is het echter aangenaam koel. Tijdens de ontvangst in de ruime, lichte foyer zijn dan ook veel vrolijke gezichten te zien. De kennis- en netwerkdag wordt breed gewaardeerd, dat is direct duidelijk. Geroezemoes van geanimeerde gesprekken, handen schudden en gelach alom. "Heel veel bekende mensen hier!", klinkt een man enthousiast. Een jonge vrouw, sinds kort bij Rijkswaterstaat werkzaam, ziet in vandaag een mooie gelegenheid om "te kijken wat het ENW inhoudt." De aanwezigen komen uit alle hoeken, van waterschappen tot provincies, Deltares, Rijkswaterstaat, universiteiten en ingenieursbureaus.

Kennis en netwerken
Het valt niet mee om tegen tienen de 180 aanwezigen op tijd in de zaal te laten plaatsnemen. Gelukkig weet dagvoorzitter Don de Bake al snel de focus te vinden en zorgt hij voor een interactieve start: een live peiling via de smartphone en de Mentimeter. Het resultaat van de eerste vraag, 'Wat is uw hoofddoel vandaag?', is opmerkelijk: vrijwel fifty-fifty voor enerzijds 'netwerken' en anderzijds 'inhoud'. De doelstelling van de ENW-dag kan niet mooier beantwoord worden: 'kennis en ervaringen delen en contacten leggen en onderhouden'.

ENW-update
ENW-voorzitter Gert Verwolf vertelt in een geanimeerde presentatie hoe het ENW zich verder heeft ontwikkeld. Verjonging van de Kerngroep bijvoorbeeld. Na het terugtreden van Kees Vonk en Marcel Stive zijn drie jongere leden toegetreden: Erik Wagener, Stefan Aarninkhof en Bart Parmet. "We combineren verjonging met ervaring", stelt Verwolf. Naast de Kerngroep met zijn basis van onafhankelijke hoogleraren zijn de werkgroepen juist breed samengesteld, met mensen uit diverse achtergronden. "Het is een goudmijn om met collega's op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en de politiek", aldus Verwolf.
In zijn presentatie gaat Verwolf verder in op de adviezen die sinds de vorige ENW-dag zijn uitgebracht en noemt hij de belangrijke publicaties ‘Heeft de Rijnafvoer bij Lobith een maximum?’ en ‘Grondslagen voor hoogwaterbescherming’. Hij sluit af met de vraag die hij aan het einde van zijn voordracht in 2015 stelde: Is de TAW-Marsroute nu gereed of nog niet? "We zijn goed op koers met zijn allen", luidt zijn conclusie, “maar de Marsroute is pas echt voltooid als de overstromingskans in de dagelijkse werkprocessen is verankerd.”

Klimaatverandering en dijkversterking
Een succesfactor voor een netwerkdag is de inhoudelijke invulling. Je samen buigen over het onderwerp dat je bindt. Te zien aan de geboeide gezichten en de vragen die gesteld worden tijdens het plenaire ochtendprogramma, is die inhoud goed gekozen. Professor Albert Klein Tank van het KNMI en Wageningen UR houdt een lezing over zijn onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Nederland. "De opwarming sinds 1950 zet door. Zelfs nieuwe klimaatdata, gegenereerd door sceptici, laten dezelfde lijn zien."Na een vragenronde is het woord aan Berthe Brouwer. Zij vertelt met een visueel sterke presentatie over de dijkversterking van Marken. Bert de Wolff volgt met bijzonderheden en leerpunten bij dijkversterking Eemshaven-Delfzijl. Ondanks het pittige ochtendprogramma blijft de zaal bij de les. Er wordt geluisterd, gevraagd en gediscussieerd.

'Niveauverschillen'
Als Ruben Jongejan en Cor Bisschop van het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) verteld hebben over de rol van het KPR en de concrete betrokkenheid van het KPR bij de twee projecten, volgt een vier-gesprek van de laatste vier sprekers, geleid door Don de Bake. Berthe Brouwer: "Wij wisten het ENW vooral te vinden voor de toepassing van het ontwerpinstrumentarium. Het is een goede sparringpartner. Het KPR is voor ons het expertteam." Een kritische noot viel er ook: "Soms is het niet helemaal duidelijk hoe bij het ENW de lijntjes lopen. Het proces duurt daardoor toch wat langer." De sprekers (en zaal) gaan nog in op een aantal interessante onderwerpen, zoals conservatisme in het ontwerp en de vraag '5 of 10 liter overslag?'. Bert de Wolff: "Wij als techneuten kunnen wel zeggen dat we prima naar een overslag van 5 liter kunnen, maar voor een bestuurder is dat toch net een brug te ver." Datzelfde spanningsveld tussen praktijk en bestuur komt tijdens een lunchgesprek aan de orde. Een deskundige van een provincie merkt dan op: "Wij kunnen wel een gegrond advies geven aan burgemeesters, maar zij denken op hun beurt 'hoe komt het over op mijn inwoners als ik dat advies uitvoer?' Hoe wij iets naar bestuurders verwoorden, is dus van groot belang. Dat is een vak apart." Ondanks de uitloop van het ochtendprogramma en de hongerige magen volgen er vragen, antwoorden en lachsalvo's. De gewenste uitwisseling is tijdens het plenaire gedeelte prima geslaagd.

Parallelsessies, Beter Leren Kennen
Na een uitgebreid lunchbuffet starten de parallelsessies rond drie ENW thema-adviezen, waar in twee rondes aan gewerkt wordt. De aanwezigen konden vooraf twee thema's kiezen. Beter Leren Keren is er één van, over het belang van structureel meten en monitoren voor een beter begrip van het natuurlijk systeem. Na een toelichting door Stefan Aarninkhof gaan de deelnemers langs zes flipovers met verschillende onderwerpen. Wisselende groepjes bespreken allerlei ideeën en zienswijzen. Een rondgang langs de deelnemers levert veel relevante opmerkingen op. Ruud Hoogendoorn van Deltares: "Op het gebied van piping willen wij veel meer echte situaties gaan meten. Alleen zo kunnen we het proces überhaupt gaan begrijpen, maar ook de internationale en extreme gebeurtenissen. Dat is heel belangrijk. Goed dat het ENW hier aandacht voor vraagt!" Robert Zijlstra: "Er valt al veel winst te behalen als je alle beschikbare data bundelt."

Beoordeling op maat en Systeemwerking
Bij de parallelsessie over systeemwerking in het rivierensysteem staat een heuse balans op tafel, een eigen maaksel van Rivierensecretaris Wouter Rozier. Met zandzakjes van verschillende grootte kunnen de aanwezigen reageren op twee stellingen door letterlijk gewicht in de schaal te leggen. De drempel is laag, velen treden naar voren en vertellen met verve waarom zij voor of tegen de stelling zijn. In de eerste ronde blijft de balans nagenoeg in evenwicht, in de tweede ronde (met een gewijzigde stelling) slaat hij door naar ‘nee’.

Systeemwerking banier

In een aangrenzende zaal wordt de derde parallelsessie met evenveel enthousiasme bezocht. Timo Schweckendiek en Ruben Jongejan leiden de bespreking van de hartekreet van de werkgroep Veiligheid dat de ‘beoordeling op maat’ een belangrijkere rol moet krijgen om zo de versterkingsopgave efficiënter aan te kunnen pakken. Wel is dan nodig dat er een geschikt moment voor de beoordeling wordt aangewezen en dat duidelijker wordt waar deze toets aan moet voldoen.

Geslaagde dag
De parallelsessies blijken een zinvolle uitwisseling op te leveren. In de 'wisselpauze' staan medewerkers van Postillion klaar om degenen die naar de koffieautomaat willen rennen een gezonder alternatief aan te bieden: verse groentesapjes. Niet iedereen durft het aan, maar ze vinden toch flink aftrek. Na de tweede ronde volgt de netwerkborrel. Er zijn positieve geluiden te horen. "Ik kwam om nieuwe mensen te leren kennen en ik heb ook heel wat mensen ontmoet die ik ga onthouden, omdat we in de toekomst weleens wat voor elkaar zouden kunnen betekenen." "Goede presentaties." De hele dag door gingen visitekaartjes over en weer. Al met al blikken we terug op een dag die aan zijn doel heeft beantwoord. Na de borrel vertrekken de laatste deelnemers de warme zomeravond in.

illustratie vn4 Beoordeling