Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2015

Advies vervolgonderzoek pompen ten behoeve van de Markermeerdijken

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 7 december 2015

DGRW heeft het ENW advies gevraagd over de gevolgen van peilverlaging op het Markermeer (door pompen in de Houtribdijk) voor de versterking van de Noord-Hollandse Markermeerdijk. Omdat het Markermeerpeil nauwelijks invloed lijkt te hebben op de macrostabiliteit van de Markermeerdijken, zijn pompen in de Houtribdijk slechts beperkt effectief. Ook de ontwikkeling van de methode ‘bewezen sterkte’ is aan het ENW voorgelegd. Het ENW achtte het realistisch dat de zogenaamde ‘grove methode’, op basis van fragility-curves, in een periode van ongeveer zes maanden zou worden geoperationaliseerd ten behoeve van het project Markermeerdijken. Naast het Markermeerpeil dienen daarvoor ook andere bepalende faalmechanismen en factoren, zoals bodemopbouw, neerslag, polderpeil, maaiveldniveau, profielaanpassingen en verkeersbelasting te worden geïdentificeerd. Op de middellange termijn moet een bredere toepassing voor heel Nederland mogelijk zijn.

Advies over de methode voor bepaling van de zeespiegelstijging uit de Zeespiegelmonitor 2014

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 4 december 2015

Het directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) heeft het ENW de methode voor bepaling van de zeespiegelstijging uit de Zeespiegelmonitor 2014 voorgelegd. Het ENW vindt het statistische model voldoende onderbouwd om toe te passen bij het bepalen van suppletievolumes voor de nabije toekomst. Het ENW staat niet zonder meer achter de voorgestelde methode van het koppelen van het statistisch model aan een fysisch model op basis van klimaatscenario’s 2014 (KNMI). Voor projecten (o.a. HWBP) met een relatief korte planhorizon (<30 jaar) kan de methode worden toegepast, voor projecten met een langere planhorizon beveelt het ENW aan dat niet zonder meer te doen en expliciet een keuze te maken voor één van de klimaatscenario’s.

Advies Instrument risicobeoordeling waterveiligheid buitendijkse gebieden

Aan provincie Flevoland, 12 november 2015

De provincie Flevoland heeft het ENW advies gevraagd over het instrument ‘risicobeoordeling waterveiligheid buitendijkse gebieden Flevoland’, waarmee initiatiefnemers een risicoschatting kunnen maken voor nieuwe buitendijkse ontwikkelingen. Het instrument geeft een voldoende betrouwbaar beeld van hoge waterstanden en de gevolgen daarvan. Het ENW merkt wel op dat het instrument geen rekening houdt met golven en afslag/erosie en vraagt aandacht voor de bestuurlijk-juridische status van een dergelijk instrument.

Advies Beoordelingsmethode vergunbaarheid hoogspanningskabel in Afsluitdijk

Aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, 3 november 2015

Het ENW heeft positief geadviseerd aan RWS Midden Nederland over de toegepaste beoordelingsmethode inzake de vergunbaarheid van een hoogspanningskabel in de lengterichting van de Afsluitdijk. Door het stellen van voorwaarden aan de vergunning verwacht het ENW dat de beheersmatige nadelen van het toestaan van de kabel geminimaliseerd kunnen worden.

Advies Organische stofgehalte en vorm kleibekleding

Aan Waterschap Groot Salland, 2 november 2015

Aan Waterschap Groot Salland heeft het ENW over twee optimalisaties in het ontwerpen van dijken, te weten het toepassen van een hoger gehalte organische stof van de kleibekleding en het toepassen van een parallellvormige in plaats van een wigvormige kleibekleding, positief geadviseerd. Het advies voor het hogere percentage organische stof geldt voor het project IJsseldelta. Het ENW heeft DGRW geadviseerd de noodzakelijke stappen te zetten om te komen tot een nieuwe, generiek toepasbare waarde van het organisch stofgehalte en deze op te nemen in het stelsel van leidraden en technische rapporten.

Advies Handreiking breuksteenbekledingen

Aan Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhouden, 2 november 2015

Rijkswaterstaat PPO heeft een adviesvraag ingediend over de inhoudelijke kwaliteit van de Handreiking Dijkbekledingen deel 4:Breuksteenbekledingen. In deze handreiking is de kennis over breuksteenbekledingen opgenomen t/m 2013. Het ENW oordeelt positief over de handreiking. Aandacht wordt nog wel gevraagd voor een heldere scope van de handreiking en voor meer achtergronden over uitvoering, inspectie en beheer en onderhoud, specifiek van toepassing op de Nederlandse situatie. Daarna kan de Handreiking worden ingezet in de Nederlandse praktijk.

Advies Ontwerp oeverdijk

Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2 november 2015

HHNK heeft het ENW gevraagd te adviseren over de waterkerende werking van een aan te leggen oeverdijk, onderdeel van het project Markermeerdijken. Dit is een door HHNK ontwikkeld concept (grotendeels in zand) waarbij gezocht is naar een versterkingsvorm die minder ingrijpend is voor de omgeving en meerwaarde kan bieden aan andere functies. Het ENW verwacht dat het ontwerp voldoende veilig en robuust zal zijn, er is echter nog een slag nodig om dit aan te tonen. Het gaat daarbij onder meer om de wijze waarop de karakteristieke afslag wordt berekend en om de uitvoering van een gevoeligheidsanalyse met ongunstiger aannames voor de korreldiameter.

Advies Onderzoek pompen t.b.v. Markermeerdijk

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 4 september 2015

In het kader van het project Markermeerdijken heeft het ENW aan DGRW advies uitgebracht m.b.t. de haalbaarheid van een variant met pompen in de Houtribdijk. Hierdoor zou versterking van de dijken kunnen worden beperkt of zelfs voorkomen. Het ENW schat in dat ook met pompen een dijkversterkingsopgave zal blijven bestaan. Het ENW geeft daarnaast aan dat optimalisatie van het huidige ontwerp mogelijk is, waarbij in elk geval de geotechnische inzichten vanuit Dijken op Veen, de nieuwe normering en bijbehorende optimalisatie van de faalkansbegroting nader en in samenhang dienen te worden bekeken. Het ENW acht het verder mogelijk dat in rekening brengen van bewezen tot reductie van de dijkversterkingsopgave leidt. Een methode om bewezen sterkte te operationaliseren dient dan wel te worden ontwikkeld.

Advies Methodiek en resultaten effectiviteit rivierverruiming

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 4 september 2015

DGRW heeft het ENW om advies gevraagd over een ontwikkelde methode waarmee in beeld wordt gebracht hoeveel kosten op dijkversterking kunnen worden bespaard met rivierverruimende maatregelen. De uiteindelijke uitkomsten geven wat het ENW betreft een reële inschatting van de mogelijke kostenbesparingen van dijkversterkingen. De ontwikkelde methode is dan ook geschikt om de bijdrage aan rivierverruimingsmaatregelen vanuit het HWBP in beeld te brengen.

Advies Handreiking ontwerpen met overstromingskansen 2014 versie 3

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 4 september 2015

Het ENW heeft DGRW geadviseerd over versie 3 van de Handreiking Ontwerpen met de Overstromingskans (OI2014v3). Op een dertiental onderwerpen is advies geformuleerd, zoals over het (te) kleine verschil tussen toetsen en ontwerpen voor wat betreft hydraulische randvoorwaarden, over de relatie tussen het toestaan van meer overslag en macrostabiliteit en over de onderbouwing van de wijze waarop om wordt gegaan met overslagdebiet. Hoewel er een risico schuilt in het vroegtijdig aftappen van kennis die nog in ontwikkeling is, constateert het ENW dat de Handreiking voorziet in een duidelijke behoefte. De doorontwikkeling moet wat het ENW betreft adequaat opgepakt worden.

 

Advies Normering

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 3 september 2015

Aan DGRW is advies uitgebracht over de nieuwe normering. Het ENW pleit voor het vastleggen van maximaal toelaatbare faalkansen in plaats van signaalwaarden. Optimalisatie van de norm is voor enkele gebieden wellicht mogelijk, bijvoorbeeld door het actualiseren van de achterlandstudie van de Maeslantkering of door de Hollandse IJsselkering in samenhang te beschouwen met de achterliggende keringen. Daarnaast beveelt het ENW aan de onderbouwing van de normeringsgetallen vrij te geven en meer inzicht te ontwikkelen in de consequenties van de nieuwe norm, zowel op lokaal niveau (benodigde dimensies van waterkeringen en de bijbehorende kosten) als op systeemschaal. Een kwalitatief goed instrumentarium, zowel voor toetsen, ontwerpen als het beheer & onderhoud (zorgplicht) is hierbij essentieel, net als het opleiden van alle betrokkenen.

Advies Uitgiftepeilen buitendijks gebied

Aan gemeente Rotterdam, 29 juni 2015

Aan de gemeente Rotterdam is advies uitgebracht over het uitgiftepeilenbeleid voor initiatieven in de buitendijkse gebieden. Het ENW staat achter het toepassen van de overstromingsrisicobenadering voor het bepalen van minimaal benodigde risico-reducerende maatregelen in buitendijkse gebieden. Om de  uitgiftepeilen technisch gezien nader te onderbouwen heeft het ENW enkele aanbevelingen gedaan.

Advies Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen

Aan STOWA, 29 juni 2015

Advies Normering B-keringen en IJmuiden

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 18 mei 2015

Advies Ontwerpuitgangspunten dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Aan Waterschap Noorderzijlvest, 1 mei 2015

Advies Normering C-keringen

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 1 mei 2015

Advies GRADE en afvoerstatistiek

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 1 mei 2015

Advies Generiek toepasbaar maken van nieuwe kennis en projectspecifieke toets- en ontwerpregels

Aan directoraat-generaal Ruimte en Water, 24 maart 2015

Advies Project Flevokust

Aan Waterschap Zuiderzeeland, 15 januari 2015