Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2010

Advies stappenplan schematiseringfactor

Aan directoraat-generaal Water, 28 september 2010

Het ENW heeft positief geadviseerd over het rapport ‘Handleiding voor het bepalen van de schematiseringfactor bij dijkversterkingen’. De schematiseringfactor is geïntroduceerd in het addendum van het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, dat samen met de Leidraad Rivieren is uitgebracht. De factor is van belang bij het controleren van de grondmechanische stabiliteit van dijken. In de handleiding worden handvatten gegeven voor het omgaan met onzekerheden bij grondmechanische schematiseringen en het gebruik van de schematiseringfactor. Te zijner tijd zal de handleiding worden opgenomen in het Technisch Rapport Grondonderzoek en Grondmechanische Schematiseringen bij Dijken (TRGS) dat nu in voorbereiding is.

Advies Technisch rapport Actuele sterkte dijken

Aan directoraat-generaal Water, 24 september 2010. Bij deze brief hoort het rapport Technisch Rapport Actuele Sterkte (TRAS).

Het ENW heeft positief geadviseerd over het nieuwe Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken (TRAS). Dit rapport beschrijft vier methoden voor de bepaling van de aanwezige actuele sterkte van dijken, methoden die kunnen worden toegepast bij het toetsen van waterkeringen en het ontwerpen van dijkversterkingen. Sinds 1999 is er gewerkt aan het TRAS omdat tussentijdse kennisontwikkeling belangrijk wordt geacht. Deze stopt overigens niet met het uitbrengen van dit rapport. Kennisleemtes zullen voortdurend worden aangevuld vanuit het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen van Waterkeringen (SBW).

Aanbiedingsbrief ENW pipingrapport

Aan directoraat-generaal Water, 29 maart 2010. Bij deze brief hoort het rapport Piping, Realiteit of Rekenfout.

Op 1 april 2010 is het rapport ‘Piping, realiteit of rekenfout’ aangeboden aan plaatsvervangend directeur-generaal Water de heer R. Feringa. Het rapport is op verzoek van DG Water opgesteld door een ENW-commissie onder leiding van professor J.K. Vrijling. Uit de studie concludeert het ENW dat het faalmechanisme piping een reëel risico vormt dat in de huidige rekenregels wordt onderschat.

Advies Schuifsterkte parameters en Leidraad Rivieren

Aan directoraat-generaal Water (afschrift Rijkswaterstaat Waterdienst), 1 februari 2010. Bij dit advies hoort als bijlage Brief Evaluatie Grondmechanisch onderzoek.

Het ENW heeft naar aanleiding van een brief van de Commissie Evaluatie Grondmechanische Onderzoek een advies gegeven over het vaststellen van schuifsterkteparameters. Het ENW ondersteunt het voorstel om gebruik te maken van ‘ééntraps anisotroop geconsolideerde triaxiaal-proeven’ voor klei en ‘direct simple shear-proeven’ voor veen. Het vaststellen van de nieuwe protocollen en veiligheidsfactoren hoort hier ook bij. Het ENW suggereert een overgangsperiode om over te gaan naar dit nieuwe type proeven.

Advies Corrosie Damwanden

Aan Hoogwaterbeschermingsprogramma, 16 maart 2010

In maart 2010 heeft het ENW geadviseerd om bij de versterking van de dijken langs de Nederlek extra onderzoek te doen naar het toepassen van een lagere corrosietoeslag. Bij een uitkomst in lijn met eerdere resultaten kan de corrosietoeslag beperkt worden tot 2,5 mm, wat een besparing van eveneens 2,5 mm betekent. De investering zal naar verwachting ruimschoots worden terugverdiend door een aanzienlijke besparing op de kosten van de damwanden.
Het ENW benadrukt dat deze resultaten niet zonder meer zijn toe te passen in andere projecten, daarvoor zijn ze te locatiespecifiek.

Advies Monitoring en vaststelling zeespiegelstijging

Aan directoraat-generaal Water, 8 februari 2010

Het ENW adviseert om de mate van zeespiegelstijging te laten vaststellen onder verantwoording van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ENW stelt voor Deltares en het KNMI te belasten met het daadwerkelijk bepalen van de relatieve en absolute zeespiegelstijging en daar periodiek over te rapporteren. Een koppeling met de rapportages van de KNMI-klimaatscenario’s ligt daarbij voor de hand.