Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Adviezen 2019

Advies Publicatie Eindige Elementen Methode
Aan Waterschap Rivierenland en Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit, 1 augustus 2019

 

Advies Publicatie Vernagelingstechnieken in waterkeringen
Aan Waterschap Rivierenland en Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit, 26 juli 2019

Het ENW is van mening dat de publicatie Vernagelingstechieken een goed rapport is qua inhoud en uitvoering. De genoemde vernagelingstechnieken worden grondig behandeld wat betreft ontwerpen, uitvoeren, beoordelen en beheren. Het is goed ingebed in de algemene veiligheidsbenadering met concrete adviezen over de te gebruiken gereedschappen, de uitkomsten van meerdere pilots en proeven zijn meegenomen, er is een uitgebreid expertteam geraadpleegd en de overgebleven vragen worden in de bijlagen duidelijk nog benoemd. Wel ziet het ENW nog enkele punten die onvoldoende zijn uitgewerkt.

Er is vanuit het ENW voldoende vertrouwen in deze technieken voor een veilige, kleinschalige, toepassing in de praktijk. Het ENW vindt het belangrijk dat deze innovatieve technieken in de praktijk toegepast gaan worden, zodat er ervaring mee wordt opgedaan en kennis wordt aangescherpt. De technieken kunnen daarmee als een geaccepteerde, maar nog niet als ‘bewezen techniek’ bestempeld worden. Dit vanwege de beperkte ervaring ermee en de technische kanttekeningen die er nog zijn.

 

Advies Windpark Oostpolderdijk
Aan Waterschap Noorderzijlvest, 12 juli 2019

Waterschap Noorderzijlvest heeft na de eerste consultatie van het ENW in 2014 veel nader onderzoek uitgevoerd naar onder andere het omgaan met een fundatie op staal in plaats van op palen. Er zijn goede stappen gezet in het verder brengen van het gehele ontwerp.

Ten aanzien van de veiligheidsanalyse zijn er op aanwijzen van het ENW nog een aantal aanpassingen gedaan. Daarmee zijn de bezwaren van het ENW in de rapportages in voldoende mate weggenomen, wel heeft het ENW nog enkele aanbevelingen.

Het ENW is van mening dat er nog voldoende conservatieve uitgangspunten in de gekozen aanpak zitten om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Gaandeweg moet de gekozen aanpak samen met de monitoring leiden tot een gedetailleerdere benadering van de kans op falen van de waterkering, gegeven de aanwezigheid van de windturbines.

 

Advies Handreiking Grondonderzoek voor Piping
Aan Waterschap Rivierenland en Projectoverstijgende Verkenning Piping, 24 juni 2019

De ‘Handreiking Grondonderzoek voor Piping’ geeft een overzicht van grondonderzoekstechnieken die geschikt zijn voor pipinganalyses bij Nederlandse waterkeringen. Het ENW vindt de ‘Handreiking Grondonderzoek voor Piping’ een mooi, kort en bondig opgezet rapport, voorzien van factsheets met ter zake doende parameters. De standaard factsheet is een goed uitgevoerd initiatief dat navolging verdient.

Voor de definitieve uitwerking van het document heeft het ENW enkele aanbevelingen ten aanzien van de inhoud en de structuur. Geadviseerd wordt om de handreiking samen te voegen met het nog op te stellen document ten behoeve van het waterspanningsbeeld. Om het rapport van grotere toegevoegde waarde te laten zijn, beveelt het ENW verder aan meer structuur aan te brengen door bijvoorbeeld een overzicht toe te voegen waarin onderscheid wordt gemaakt op een aantal eigenschappen van de genoemde technieken. Ook zou het mooi zijn wanneer uiteindelijk een paar voorbeelden worden uitgewerkt waarbij alle stappen vanaf het begin (grondonderzoek) tot het einde (monitoring) worden beschreven.

De aanbevolen werkwijze van grof naar fijn is volgens het ENW niet altijd de beste. In sommige gevallen is (relatief) veel onderzoek in de beginfase beter. Feitelijk moet steeds een afweging gemaakt worden over de hoeveelheid en soort onderzoek passend bij het doel en de fase van het project. Dit kan ook buiten de beheerzone zijn. Grondonderzoek wordt idealiter voor een langere periode uitgevoerd en niet alleen voor een beoordeling. Dit geldt ook voor de uit te vragen kenmerken van de ondergrond. Het in 2017 door het ENW uitgebrachte advies over Veldmetingen en Monitoren biedt hiervoor de nodige aanknopingspunten.

 

Advies Handreiking Life Cycle Monitoring
Aan Waterschap Rivierenland en Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit, 4 januari 2019

De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit heeft advies gevraagd over de concept Handreiking Life Cycle Monitoring en het bijbehorende achtergronddocument.

In de handreiking wordt het belang van tijdige monitoring en de bewustwording van faseovergangen (van beheer en beoordeling, via ontwerp en uitvoering weer naar beheer) aangekaart. De focus ligt op de kwaliteit van monitoringsgegevens, die bestaat uit gebruikswaarde en betrouwbaarheid.

Het ENW vindt de handreiking een nuttige aanvulling op bestaande handreikingen en methodieken en ook praktisch toepasbaar gemaakt door de bijbehorende Excelwerkmap. Het wordt gewaardeerd dat er bij het opstellen van de handreiking meerdere partijen betrokken zijn geweest en dat het concept getoetst en verbeterd is aan de hand van vier projectcases.

Het bereik van de handreiking is op dit moment echter nog te beperkt, zowel in geotechnisch als geografisch opzicht, en de handreiking biedt nog niet alle handvatten die de beheerder nodig heeft om onderbouwde keuzes voor (lifecycle) monitoringssystemen te maken. Ook vindt het ENW dat de handreiking meer zou moeten aansluiten bij alle beheertaken van de waterkeringbeheerder (beheer en onderhoud, beoordelen, aanleg en versterken) en de gehele levenscyclus van de kering. Daar is ook vanuit de praktijk van de beheerder behoefte aan en maakt dat de belangrijke mogelijkheden van monitoring kunnen worden benut om continu aan te tonen dat de dijk voldoet aan bepaalde faalkanseisen. Dit kan kortcyclische versterkingen ondersteunen en daarmee aanzienlijke maatschappelijke en financiële winst opleveren.

Het ENW adviseert om de handreiking Life Cycling Monitoring door te ontwikkelen tot een complete handreiking. De huidige versie is daarvoor een prima basis.