Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2009

Brief over verwekingsgevoelige lagen bij Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 17 december 2009

Advies over bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan de International Levee Manual

Aan directoraat-generaal Water, 28 mei 2009

Advies over toetsmethodiek afschuiving steenbekleding

Aan directoraat-generaal Water, 6 april 2009

Het ENW oordeelt positief over de aangepaste toetsmethodiek voor afschuiving bij steenzettingen ten behoeve van de vijfjaarlijkse toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. Het ENW adviseert de nieuwe toetsmethodiek op te nemen in het Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011.

Advies over gebruik Steentoets 2008

Aan directoraat-generaal Water, 6 april 2009

Het ENW oordeelt positief over het beschikbaar stellen van het programma Steentoets 2008 als toetsinstrument voor steenbekledingen voor de huidige toetsronde en als ontwerpprogramma. Daarnaast beveelt het ENW aan om met deze applicatie een aantal afgekeurde dijkvakken uit de tweede toetsronde opnieuw te toetsen. Het is namelijk denkbaar dat met de nieuwe inzichten blijkt dat deze zullen worden goedgekeurd en dus niet hoeven te worden verbeterd.

Advies Veiligheidsfilosofie Maas

Aan Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Maaswerken, 20 januari 2009

Het ENW acht de gehanteerde veiligheidsfilosofie voor de Maas niet robuust en stelt voor deze aan te passen.

Advies Addendum Leidraad zee- en meerdijken

Aan directoraat-generaal Water, 19 januari 2009

Het ENW geeft een positief oordeel over het Addendum dat Rijkswaterstaat Waterdienst heeft opgesteld voor de Leidraad zee- en meerdijken. Het Addendum bevat een praktische uitwerking van robuust ontwerpen van dijken in het gebied van het Markermeer en IJsselmeer.