Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Adviezen 2008

Advies Projectplan voor het project ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011

Aan directoraat-generaal Water, 22 december 2008

Het ENW stemt in met het projectplan voor het ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011’. Wel merkt het ENW op dat een langetermijnoverzicht en de samenhang met andere projecten ontbreken. Hoewel er begrip is voor de behoefte aan rust, is het toch wenselijk nieuwe kennis en ontwikkelingen vast te leggen in nieuwe hydraulische randvoorwaarden. Het verbeteren van het toetsinstrumentarium met actuele gebiedsgegevens en nieuwe inzichten is van belang voor de vijfjarige wettelijke toetsronde, maar eveneens voor beheer en crisisbeheersing. Het ENW maakt zich vooral zorgen over het niet opnieuw berekenen van de hydraulische randvoorwaarden voor de bovenrivieren met daarin de effecten van de uitgevoerde Ruimte voor de Rivier-projecten.

Advies Reststerkte Wieringermeerdijk

Aan Directoriaat-Generaal Water, Hoogwaterbeschermingsprogramma en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 7 december 2008

Het ENW is door het HoogwaterbeschermingsProgramma en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd de resultaten van de veiligheidstoets voor de Wieringermeerdijk te beschouwen. De Wieringermeerdijk aan de IJsselmeerzijde van de Wieringermeerpolder bestaat uit een kern van zogenaamd keileem  bedekt met een bekleding van natuursteenblokken. De bekleding op de dijk is met een score ‘onvoldoende’ uit de veiligheidstoets gekomen. De vraag is of het vanuit het oogpunt van veiligheid nodig is om de bekleding te renoveren. Hiervoor zijn uitgebreide proeven gedaan in de Deltagoot van Deltares, waarbij met keileem uit de dijk zelf een stuk dijk op schaal is nagebouwd en is belast met golven.
Het ENW is van mening dat de uitkomsten van het onderzoek vooralsnog niet tot het toetsresultaat ‘voldoende’ leiden.
Het laat wel zien dat het in de lijn der verwachting ligt dat, wanneer het onderzoek afgerond is en de rekenregels zijn vastgelegd en algemeen kunnen worden toegepast, de dijk alsnog zou kunnen worden goedgekeurd. Ook is er naar de mening van het ENW op dit moment geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Brief Rol van het ENW bij het borgen van de producten van de Taskforce Management Overstromingen (TMO)

Aan directoraat-generaal Water, 8 december 2008

Het ENW is benaderd door de Taskforce Management Overstromingen (TMO) met de vraag of het ENW voor zichzelf een rol ziet bij het borgen van bepaalde activiteiten/resultaten van de TMO. Alhoewel het ENW waardering heeft voor wat de TMO heeft bereikt in de afgelopen twee jaar, is voor het ENW op de eerste plaats de vraag aan de orde in hoeverre het directoraat-generaal Water (DGW) zich hiervoor verantwoordelijk acht. Het ENW adviseert aan DGW en acht het niet gewenst dat er een tweede opdrachtgever bijkomt. Vooralsnog ziet het ENW slechts een zeer beperkte rol zichzelf.

Advies Toetsinstrumentarium C-keringen

Aan directoraat-generaal Water, 17 november 2008

Het ENW spreekt zijn steun uit voor het vastgestelde Toetsinstrumentarium voor waterkeringen van de categorie C. Belangrijk is wel dat gebruikte aannames en uitgangspunten voor de volgende toetsronde voldoende worden gevalideerd en onderbouwd. Hierbij wil het ENW onderstrepen dat C-keringen in de veiligheidsketen een tweede lijn verdediging vormen en dat dit moet worden meegewogen bij het vaststellen van prioriteiten voor onderzoek en verdere ontwikkelingen.

Advies Toekomstig suppletievolume voor de Nederlandse kust

Aan directoraat-generaal Water, 17 november 2008

Het ENW adviseert om de jaarlijks te suppleren hoeveelheid zand voor het onderhoud van de kust te verhogen. Het ENW raadt aan het te suppleren volume te koppelen aan kustvakken en aan te brengen in overeenstemming met de zandbehoefte van het kustsysteem. Deze verhoging van het suppletievolume valt binnen het huidige beleid en moet niet gezien worden als een eerste invulling van het advies van de commissie Veerman.

Advies Methode vaststelling en toetsing afslagcontouren

Aan directoraat-generaal Water, 14 november 2008

Het ENW geeft zijn goedkeuring aan de methode voor de bepaling van de beschermingscontouren van de ’13 kustplaatsen’, zoals beschreven in het rapport van de Kennisalliantie Duinafslag.

Advies Compartimenteringsstudie

Aan directoraat-generaal Water, 26 september 2008

Het ENW is gevraagd de resultaten te beoordelen van de studie naar de kansrijkheid van compartimentering als strategie om de gevolgen van een mogelijke overstroming te beperken en om advies te geven over de betekenis van de uitkomsten van deze studie voor het toekomstige waterveiligheidsbeleid.
Het ENW heeft waardering voor de uitgevoerde studie. Het laat zien dat compartimentering in een enkel specifiek geval een zinvolle maatregel kan zijn. Echter, men moet constateren dat compartimenteren doorgaans geen substantiële bijdrage kan leveren aan het veiligheidsbeleid. Het is naar de mening van het ENW belangrijk dit duidelijk te stellen, gegeven de plaats die compartimentering de afgelopen jaren heeft ingenomen in de discussie over gevolgbeperkende maatregelen.

Verzoek om advies waterveiligheidsbeleid (WV 21)

Aan directoraat-generaal Water, 23 juni 2008

DG Water heeft het ENW gevraagd om advies over het toekomstige waterveiligheidsbeleid in de vorm van twee korte notities met (1) een beschrijving van de criteria voor de kwaliteitstoets en (2) een advies over de overstap van overschrijdingskans naar overstromingskans. Deze zijn als bijlagen bij de brief gevoegd. In deze notities geeft het ENW vier criteria voor zijn kwaliteitstoets met als kernwoorden uitlegbaarheid, robuustheid, normdifferentiatie en financiering. Daarnaast adviseert het ENW een ambitieus stappenplan aan te nemen voor de overgang naar de verwachte nieuwe norm.

Advies Onbedijkte Maas

Aan directoraat-generaal Water, 27 april 2008

Ter voorbereiding van de herziening van het besluit Rijksrivieren heeft Rijkwaterstaat Limburg berekeningen gedaan voor de onbedijkte Maas op basis waarvan voorstellen zijn gedaan voor wijziging van onder andere het rivierbed. DG Water heeft advies gevraagd met betrekking tot de robuustheid van de gebruikte methoden.  Het ENW vindt dat de winterbedgrenzen moeten worden vastgesteld op basis van de als lange termijn beschouwde fysisch maximale afvoer. Het ENW realiseert zich dat hier een aantal problemen aan kleeft en gaat daar in de brief nader op in.

Advies Artikel 6d Beleidslijn rivieren

Aan directoraat-generaal Water, 22 april 2008

In dit advies spreekt het ENW zijn bezorgdheid uit over de toepassing van het artikel 6d die onder strikte voorwaarden de mogelijkheid biedt om niet-riviergebonden activiteiten in het gebied waar het meest strikte stroomvoerend regime geldt van de beleidslijn.
Met dit advies wil het ENW:
1. de doelen en achtergronden van de Beleidslijn grote rivieren benadrukken en daarmee de reikwijdte van het bedoelde artikel 6d in een kader plaatsen;
2. de staatssecretaris adviseren om diensten als Rijkswaterstaat en de voor de ruimtelijke ordening verantwoordelijke instanties nadrukkelijk erop te wijzen het artikel 6d vanuit die primaire doelen van de Beleidslijn toe te passen.

Inbreng voor de Deltacommissie (Staatscommissie Duurzame Kustontwikkeling)

Aan de Deltacommissie, 10 april 2008

Aanvullend advies Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 10 maart 2008

De provincie Noord-Holland heeft gevraagd naar de effectiviteit van het nemen van tijdelijke maatregelen voor de HB&PZ. Omdat de situatie niet is veranderd heeft het ENW zijn eerdere standpunt in deze zaak herhaald. De zeewering is gebaat bij een structurele oplossing waarbij het niet kosteneffectief is om eerst tijdelijke of noodmaatregelen te nemen.

Advies Verzekeren tegen overstromingen

Aan directoraat-generaal Water, 5 maart 2008

Door diverse partijen wordt nagedacht over het verzekeren bij private verzekeraars van materiële schade in binnendijks gelegen gebieden in geval van een grote overstroming. Dit zou helpen burgers meer bewust te maken van het overstromingsrisico in hun woonplaats. Als input voor de discussie heeft het ENW zijn visie op deze materie aangegeven. Naar mening van het ENW zal het verplicht verzekeren door particulieren in macroeconomische zin leiden tot hogere kosten dan het huidige systeem, waarbij de facto de overheid optreedt als verzekeraar. Bovendien is er in het Nederlandse systeem van ruimtelijke ordening geen sprake van keuzevrijheid als het gaat om het kiezen van een woonplaats. Verzekeren zal dus geen effect hebben op de plek waar mensen wonen, zeker niet als deze verzekering verplicht is.

Advies Worst Credible Flood

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 25 februari 2008

De Taskforce Management Overstromingen is opgezet om voorbereid te zijn op een grote overstroming. Hierbij wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘veiligheidsketen’ waarbij naast preventie ook repressie van belang wordt geacht om de veiligheid te waarborgen. Natuurlijk vindt het ENW het belangrijk dat alle schakels in de veiligheidsketen op orde zijn. Echter, het ENW is ook van mening dat er geen sprake is van een keten maar van onafhankelijke schillen waarbij de mate van veiligheid vooral afhangt van de sterkte van de waterkeringen. Dit moet worden meegewogen als het gaat om financiering van de verschillende schakels in de veiligheidsketen.

Advies Innovatieve technieken voor dijkversterking

Aan directoraat-generaal Water, 25 februari 2008

In het INSIDE-project zijn drie nieuwe technieken voor dijkversterking onderzocht: de dijkdeuvel, dijkvernageling en Mixed in place (MIP). Het ENW is van mening dat het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de drie technieken effectieve dijkversterkingmethodes zijn, in het bijzonder op die plaatsen waar macrostabiliteit van het binnentalud en ruimtegebrek een probleem zijn. De onderzoeken hebben geresulteerd in een gevalideerde ontwerpmethode en richtlijnen voor de kwaliteitscontrole tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase. De technieken zijn zodanig uitgewerkt dat volgens het ENW toepassing in een dijkversterkingproject verantwoord is. Door extra te monitoren kunnen de technieken worden geoptimaliseerd op het vlak van beheerbaarheid en kostenreductie.

Bevestiging advies over de veiligheidssituatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Aan directoraat-generaal Water, 14 februari 2008

In oktober 2007 is er een spoedadvies gegeven op verzoek van de DGW over de status van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Centraal hierbij stond de vraag of er noodmaatregelen noodzakelijk waren om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Het ENW was en is van mening dat dit niet het geval is. In de discussie die er is gevoerd over de zeewering werd gesteld dat het ENW niet de juiste gegevens gebruikt zou hebben om tot zijn advies te komen. Het ENW is van mening dat wel degelijk de juiste gegevens zijn gebruikt. Het ENW blijft bij zijn eerdere standpunt en wil dat met deze brief onderstrepen.

Advies Robuust Ontwerpen in de Leidraad Rivieren

Aan de Gelderse Milieufederatie, 14 februari 2008

Naar aanleiding van een brief van de Gelderse Milieufederatie over de invulling van Robuust Ontwerpen in de Leidraad Rivieren heeft het ENW zijn opvatting over de invulling van dit begrip nader uiteengezet. Het concept van Robuust Ontwerpen dient breder te worden opgevat dan een extra dijkversterking. Het ENW is van mening dat de Leidraad geen afbreuk doet aan het rijksbeleid om voor hogere afvoeren primair ruimtelijke maatregelen te kiezen. Voor het toekomstgericht ontwerpen van waterkeringen is het aan te bevelen om rekening te houden met de meer concrete aanbevelingen in de Leidraad en de technische rapporten. Wel is daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het toepassen van een 0,30 m hogere ontwerpwaterstand en het rekening houden met de uitbreidbaarheid geen automatische uitgangspunten zijn. Naar de mening van het ENW wordt terecht gevraagd om voldoende onderbouwing voor de gemaakte keuzes en wordt er ruimte geboden om af te wijken, als bovenstaande tot niet-aanvaardbare ontwerpen van dijken zou leiden.

Brief Toepassing schematiseringsfactor Overdiepse Polder

Aan de Provincie Noord-Brabant, 12 februari 2008