Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft Gerhard van den Top benoemd tot voorzitter van het Expertise Netwerk Waterveiligheid.

Gerhard van den Top

Gerhard van den Top: ‘De gevolgen van klimaatverandering vragen ook op het vlak van waterbeheer en waterveiligheid een grote investeringsopgave voor Nederland. Om deze opgave succesvol te kunnen oppakken is innovatie en goede samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven van doorslaggevend belang. Het is een voorrecht om hier als voorzitter van het ENW de komende jaren een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Gerhard van den Top is afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij waterveiligheid en innovatie. Naast zijn rol als dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was hij afgelopen jaren onder andere voorzitter van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. Hierin werken overheid, bedrijfsleven, waterkeringsbeheerders en kennistellingen samen aan kennis- en productinnovaties met betrekking tot de hoogwaterbescherming van ons land. Onder het voorzitterschap van Van den Top zijn diverse proeven gedaan en innovaties toepasbaar gemaakt in de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bijvoorbeeld de damwandbezwijkproef (Eemdijkproef) en de versterking van de Ringdijk in Amsterdam met een ruimtebesparende dijkstabilisator.

In het verleden was Gerhard van den Top als directeur van VEI (Vitens Evides International) verantwoordelijk voor toepassing van innovaties in internationale wateropgaven.