Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Professor dr. ir. B.J.J.M. (Bart) van den Hurk is met ingang van september 2018 toegetreden tot het ENW als lid van de Kerngroep.

De ontwikkelingen in het klimaat en als gevolg daarvan (versnelde) zeespiegelstijging en verhoogde rivierafvoeren zijn van invloed op de waterveiligheid in Nederland. Het ENW adviseert over waterveiligheid en heeft daarom ook voldoende kennis nodig van de klimaatontwikkelingen. De heer Van Den Hurk heeft ruime ervaring in binnen- en buitenland opgedaan met weer- en klimaatmodellering, onder andere bij het KNMI als manager van de R&D groep Weer- en klimaatmodellering. Sinds 1 maart 2019 is hij Strategisch Onderzoeksadviseur op gebied van weer en klimaat bij Deltares. Van den Hurk is tevens parttime hoogleraar aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Per 1 juni 2018 is ir. Marieke Hazelhoff aangesteld als coördinator van het ENW. Zij volgt ir. Don de Bake op die deze rol vanaf april 2014 vervuld heeft.


Marieke Hazelhoff studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en werkte nadien bij het directoraat-generaal Water en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Sinds 2014 is zij als adviseur waterkeringen verbonden aan de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

Ir. H.H.G. (Herman) Dijk is door de minister van Infrastructuur en Milieu benoemd tot voorzitter van het ENW per 1 januari 2018. Herman Dijk volgt ir. Gert Verwolf op die de voorzittersrol vervuld heeft vanaf de instelling van het ENW in 2005.

Herman Dijk is dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Eerder was hij directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laatstelijk in de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Water. Herman Dijk heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.
 

Professor dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher is per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de Kerngroep van het ENW. Zij volgt professor dr.ir. H.J. (Huib) de Vriend op, die na een overgangsperiode het lidmaatschap van de Kerngroep en het voorzitterschap van de werkgroep Rivieren zal neerleggen.

Suzanne Hulscher is fulltime hoogleraar Water Engineering and Management aan de Universiteit Twente en hoofd van de groep Water Engineering and Management. Zij heeft zeer ruime ervaring in onderzoek naar vele aspecten van watersystemen, met name de morfologie van kusten en rivieren.
Vanwege haar overzicht over het werkveld en de wens om wetenschap aan de praktijk te verbinden, denkt het ENW in Suzanne Hulscher een waardige opvolger van Huib de Vriend gevonden te hebben.

Huib de Vriend is vanaf de instelling in 2005 aan het ENW verbonden geweest als lid van de Kerngroep en voorzitter van de werkgroep Rivieren en daaraan voorafgaand aan de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW). In het voorjaar wordt in deze hoedanigheid afscheid van hem genomen; hij blijft nog wel aan als 'gewoon' lid van de werkgroep Rivieren.

 

De bescherming tegen overstromingen is essentieel voor de leefbaarheid van Nederland. In de Waterwet zijn daarom normen voor waterkeringen vastgelegd. Waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen er voor dat de primaire waterkeringen die zij beheren aan deze normen voldoen.
Hiervoor zijn praktisch toepasbare, uniforme rekenwijzen nodig waarmee een oordeel over de veiligheid van een bestaande of nieuw te ontwerpen waterkering kan worden gegeven. Vanzelfsprekend is voldoende kennis en ervaring bij het toepassen van de rekenwijzen noodzakelijk. Delen van kennis en ervaringen tussen waterkeringbeheerders, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is daarom essentieel.

De te hanteren rekenwijzen en kennis staan in Voorschriften, Leidraden en Technische rapporten. Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft de achterliggende principes van de hoogwaterbescherming in Nederland. Aan bod komen thema’s als het omgaan met onzekerheden, het afleiden van technische eisen en verschillende aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van waterkeringen, de continue zorg voor hoogwaterbescherming en crisisbeheersing.

Grondslagen voor hoogwaterbescherming is geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervangt het boek Grondslagen voor waterkeren uit 1998. Het ENW vertrouwt erop dat Grondslagen voor hoogwaterbescherming bijdraagt aan een beter begrip van het werk aan de bescherming tegen overstromingen in Nederland.

U kunt Grondslagen voor hoogwaterbescherming hier downloaden als pdf in lage resolutie. Dit is de tweede herziene druk die verschenen is in november 2017. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste druk is de correctielijst te raadplegen.
De volwaardige versie (81 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat.

Een gelimiteerd aantal exemplaren is gedrukt. U kunt uw interesse kenbaar maken bij het ENW-secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In mei 2017 is de Engelse vertaling gereed gekomen: Fundamentals of Flood Protection. U kunt deze hier downloaden als pdf in lage resolutie. De volwaardige versie (76 MB) kunt u aanvragen bij het ENW-secretariaat.